รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชของไทย เนื่องจากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19

จากรายงานของกรมวิชาการเกษตร ในปี 2565 การส่งออกสินค้าเกษตรสูงถึง 23.7 ล้านตัน มูลค่ากว่า 5.36 แสนล้านบาท อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวถึงความสำเร็จนี้จากการนำระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) มาใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งออกยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืชได้ง่ายในทุกประเทศทั่วโลก

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ใบรับรอง ePhyto ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตและใบรับรองสำหรับการนำเข้า การส่งออก การผ่านแดน และการขนส่ง ทำให้ผู้ส่งออกสามารถส่งสินค้าได้ง่ายขึ้นและทำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลทะลุ 5.36 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยยังมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืช สิ่งนี้ทำให้เกษตรกรสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกและผลิตได้มากขึ้น นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการเพิ่มการผลิตและบำรุงรักษาที่ดีขึ้

Leave a Reply