บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืนด้วยความสมดุลของธุรกิจไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า (มหาชน) จำกัด(เอ็กโก กรุ๊ป), บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด, JERA Co., Inc., Mitsubishi Corporation, และ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แอมโมเนียเป็นส่วนผสมเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการหารือนโยบายพลังงานระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่นและกระทรวงพลังงาน ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Japan – Thailand Energy Policy Dialogue – 5th JTEPD)

การศึกษาความเป็นไปได้จะมุ่งเน้นไปที่การใช้แอมโมเนียเป็นส่วนผสมเชื้อเพลิงในการดำเนินงานกับหน่วยผลิตทั้งสองของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ครอบคลุมระบบการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแอมโมเนียทั้งในการผลิตและการขนส่ง และการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว ในการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงผสมในสัดส่วนร้อยละ 20 ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

นอกจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงผสมแล้ว โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทมิตซูบิชิและชิโยดะ คอร์ปอเรชั่น เพื่อศึกษาเทคโนโลยี Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) สำหรับทั้งสองหน่วย

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงผสมนั้นคาดว่าจะได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น และจะได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น รวมถึง JERA Co., Inc. ที่พัฒนา ห่วงโซ่อุปทานแอมโมเนีย และ Mitsubishi Corporation และ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ทำการศึกษาผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการประเมินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบื้องต้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

การที่ BPP เข้าร่วมศึกษาความเป็นไปได้โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและการผนึกกำลังกับภาคเอกชน สะท้อนถึงการที่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามหลักการ Triangle of Balance ซึ่งคำนึงถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงในการส่งมอบ พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเป็นกิจการร่วมค้าของ BPP และ EGCO Group ในสัดส่วน 50:50

Leave a Reply