เมื่อวานนี้ JOLTS รายงานการเลิกจ้างพนักงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานยังคงผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ที่สมัครใจลาออกยังมีค่อนข้างสูง

จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหน่วยวัดความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 431,000 เป็น 11.0 ล้านคนในวันสุดท้ายของเดือนตุลาคม

ซึ่งอาจชี้ให้เห็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากภาคบริการที่พักและอาหาร ซึ่งมีงานเพิ่มขึ้น 254,000 ตำแหน่ง เช่นเดียวกับตำแหน่งงานว่าง 45,000 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และ 42,000 ตำแหน่งงานบริการด้านการศึกษา รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น ไม่รวมการศึกษา มีงานลดลง 115,000 ตำแหน่ง

ในระดับภูมิภาค ตำแหน่งงานว่างกำลังเพิ่มขึ้น อัตราตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเป็น 6.9% จาก 6.7% ในเดือนกันยายน

ทว่าชาวอเมริกันจำนวนมากยังคงลาออกจากงาน

โดยปกติ ผู้กำหนดนโยบายจะมองว่าอัตราการหมุนเวียนเป็นตัวชี้วัดอารมณ์ในตลาดแรงงาน ทว่าอัตราการว่างงานยังค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ อัตราเงินเฟ้อของค่าจ้างจึงน่าจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่ระยะหนึ่ง อัตราเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐที่ 2%

Leave a Reply